210 9606084 6974357860 Ροδόπης 21, Γλυφάδα 16675. Υποκατάστημα: Μιαούλη 27, Γλυφάδα 16675 epipaidonergo@gmail.com
hero image

 

Επί Παίδων Έργο
Κέντρο Ειδικών Θεραπειών - Γλυφάδα


ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
 

Προσφέρουμε αξιολόγηση & παρέμβαση μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας.
Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόκληση ή χρειάζονται ενίσχυση σε έναν ή σε περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

 Στην ανάγνωση ή στην γραφή.
 Στην οργάνωση γραπτού λόγου (σκέφτομαι και γράφω, έκθεση).

 Στην κατανόηση γραπτού λόγου.
 Στη μνήμη (βραχύχρονη & μακρόχρονη).

 Στην οργάνωση της μελέτης.
 Στη συγκέντρωση και την προσοχή.

 Στην ταχύτητα μελέτης.
 Στη λογική κριτική σκέψη.

 Στις μαθηματικές έννοιες.


Τι είναι το ειδικό παιδαγωγικό?
Το ειδικό παιδαγωγικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών (από την Α’ δημοτικού έως την ολοκλήρωση της σχολικής φοίτησης).
Γίνεται από Παιδαγωγό με εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και αφορά στην αξιολόγηση και παρέμβαση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την σχολική/ακαδημαϊκή επιτυχία.

 

 Σε τι διαφέρει το ειδικό παιδαγωγικό από την σχολική μελέτη?
Στο ειδικό παιδαγωγικό δεν δουλεύουμε την σχολική ύλη αλλά τις δεξιότητες που απαιτούνται για την βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης του παιδιού.
Οι γερές γλωσσικές βάσεις είναι τα θεμέλια για την μάθηση και την ακαδημαϊκή πορεία ενός παιδιού. Ας μην ξεχνάμε ότι όλη η μάθηση στηρίζεται στην γλώσσα καθώς αυτή είναι το μέσο μεταφοράς της γνώσης και της πληροφορίας. Ακόμη και τα μαθηματικά αν το σκεφτεί κανείς, στηρίζονται στην γλώσσα. (επεξήγηση μαθηματικών εννοιών, κατανόηση προβλημάτων).

 

Είναι λοιπόν, πολύ σημαντικό το παιδί να εξελίξει στο μέγιστο την γλωσσική του ικανότητα, καθώς αυτή συνδέεται άμεσα με όλους τους τομείς της ζωής του (κοινωνικό, συναισθηματικό, μαθησιακό).


 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένα φαινόμενο που ανησυχεί τόσο τους γονείς των παιδιών όσο και τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν παιδιά που ενώ αντικειμενικά δεν παρουσιάζουν κάποιο κλινικό σύμπτωμα, ωστόσο δείχνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους όσο και στη σχολική τους επίδοση. Όσο τα ίδια τα παιδιά παρατηρούν ότι η σχολική τους επίδοση δεν ανταποκρίνεται στο μέσο όρο της τάξης, μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους και ως αποτέλεσμα αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα συμπεριφοράς. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η πρώιμη ανίχνευση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και η έγκαιρη παρέμβασή τους.

Προειδοποιητικά σημάδια της πρώιμης ανίχνευσης των ΕΜΔ των παιδιών που δεν ανήκουν σε κάποιο από τα εξής κριτήρια αποκλεισμού:
1) Οπτική-ακουστική-κινητική αναπηρία.
2) Νοητική καθυστέρηση (έστω και οριακή).
3) Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) ή Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).
4) Συναισθηματική διαταραχή.
5) Περιβαλλοντικό-πολιτιστικό-οικονομικό μειονέκτημα.

 

Άτομα με ΕΜΔ εμφανίζουν συνήθως κάποια από τις παρακάτω δυσκολίες:

Στο λόγο:
Δυσκολία στην ομιλία και στην έκφραση.
Περιορισμένο λεξιλόγιο.
Δυσκολία στη μη λεκτική επικοινωνία, ως αποτέλεσμα τη δυσκολία στην κοινωνική συμπεριφορά.

 

Στην ακουστική ικανότητα:
Δυσκολία στην εκτέλεση προφορικών οδηγιών.
Δυσκολίες στη φωνητική ανάλυση και στη φωνητική ενημερότητα.
Λανθασμένη χρήση γραμμάτων.
Λάθος τονισμός λέξεων.
Δημιουργία ψευδολέξεων ως αποτέλεσμα η επιβράδυνση στην ποιότητα της γλωσσικής εξέλιξης.
Δυσκολία στην ακολουθία του ρυθμού του λόγου.
Δυσκολία στο διαχωρισμό ήχων.

 

Στο γραπτό λόγο:
Παρουσίαση καθρεφτικής γραφής.
Έλλειψη ή λανθασμένη τοποθέτηση τόνων.
Ορθογραφικά λάθη.
Παράλειψη, σύγχυση, αντιστροφή γραμμάτων.
Περιορισμένο λεξιλόγιο.
Έλλειψη λογικής αλληλουχίας με το θέμα και έλλειψη προσωπικού ύφους.
Δυσκολία στη σύνταξη και δομή προτάσεων.
Δυσανάγνωστο γραπτό.


Στην ανάγνωση:
Αργός ρυθμός ανάγνωσης.
Παράλειψη λέξεων ή προτάσεων.
Λανθασμένη ανάγνωση φωνημάτων.
Παρερμηνεία πληροφοριών.


Στα μαθηματικά:
Δυσκολία απαρίθμησης και αντιστροφή αριθμών.
Δυσκολία στην αντίληψη εννοιών (συν, πλην, πλην, δια), άμεση σύνδεση με το λόγο.
Δυσκολίες κατανόησης συμβολισμού (σύγχυση του συν (+) με το επί (x) και το μείον (-) με το δια (÷).
Δυσκολία στις αριθμητικές έννοιες, την αριθμητική και την ορολογία.

 

Στη μνήμη:
Δυσκολία ανάκλησης πληροφοριών.
Αδυναμία απομνημόνευσης.
Δυσκολία στο να επαναλάβουν κάτι που μόλις ειπώθηκε.
Δυσκολία στην ακολουθία και στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων (προπαίδεια, απαρίθμηση χώρου κ.α.).

 

Στη γνωστική λειτουργία:
Δυσκολία στην οπτικοχωρική και χωροχρονική αντίληψη.
Αδυναμία οπτικής κωδικοποίησης (κατάταξη και κατανόηση ομάδων αντικειμένων).
Έλλειψη προσανατολισμού.
Αδυναμία συγκέντρωσης σε πολλαπλές οδηγίες.


Στην κινητικότητα:
Δυσκολία στη λεπτή και αδρή κινητικότητα (κράτημα μολυβιού, στάση σώματος).
Χαμηλό επίπεδο συντονισμού κινήσεων.
Υπερκινητικότητα, απροσεξία, αφηρημάδα.


Στην κοινωνικότητα:
Παρουσίαση οργανωτικών δυσκολιών στην καθημερινότητα.
Δυσκολία συμμόρφωσης σε κανόνες.
Δυσκολία σε κοινωνικές δεξιότητες.
Επιλογή κοινωνικής απομόνωσης ή αποφυγή βλεμματικής επαφής.
Έλλειψη συνεργατικού πνεύματος και δυσκολία ένταξης σε ομάδες ομηλίκων (όχι ιδιαίτερα δημοφιλής εικόνα).

 

Η παραπάνω διαγνωστική πρακτική αναφέρεται σε συγκεκριμένα λειτουργικά κριτήρια και διαδικασίες τα οποία σχετίζονται με τη χαμηλή επίδοση σε μία ή περισσότερες σχολικές δεξιότητες (ανάγνωση, ορθογραφία, μαθηματικά κ.α.) από ένα τουλάχιστον μέσο δείκτη νοημοσύνης της τάξης. Θεωρητικά αυτή η απόκλιση αναφέρεται στην αδυναμία «σχολικής επιτυχίας και επίδοσης», η οποία με βάση το εκπαιδευτικό σύστημα συνδέεται με το δείκτη IQ του παιδιού. Μια τέτοιου είδους απόκλιση όμως, δεν σημαίνει πάντα πως μπορούμε να εντάξουμε κάποιο παιδί στην ομάδα των ΕΜΔ.

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απλά ως μία ένδειξη «υποεπίδοσης» και να θεωρηθεί το πρώτο-και όχι το έσχατο βήμα προς την ταυτοποίηση ενός παιδιού με ΕΜΔ.
 

dyslexia.gr